Přednášky
20. 08. 2018

Změny v požární bezpečnosti staveb dle ČSN 73 0810 a další legislativy

mjr. Ivana Nohová v.v. / Profesní komora požární ochrany

Dřevostavby v praxi 11 - 2017

19. - 20. říjen 2017 Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice

Organizátor: DřevoPortál, divize RIGIPS

 

Tento předpis je základní normou, kterou je třeba respektovat při posuzování staveb z hlediska požární bezpečnosti. Bylo třeba reagovat na praktické zkušenosti s její aplikací, vývoj evropských norem ve zkušebnictví, zpřesnit nejednoznačná ustanovení, požární klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí.

Asi nejdiskutovanější oblastí změn je zateplování staveb. Není už rozdíl mezi novými nebo stávajícími stavbami a pro snadnější návrh, kontrolu a realizaci zateplení je norma doplněna o informativní obrazovou přílohu, ze které je správné provedení zjevné.
Ve stavebnictví jsou využívány stále nové technologie, proto byla norma upravena tak, aby jejich využívání bylo možné.

Nově se objevily požadavky na spalinové cesty nejen v této normě, ale i v zákonu o požární ochraně, který zároveň řeší provádění revizí a kontroly spalinových cest.
Požární odolnost dveří na únikových cestách je tu řešena ve společných ustanoveních platných pro všechny druhy staveb i s podmínkami pro použití samozavíračů.

Ve stavební praxi jsou podceňovány nátěry na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, které projektanti rádi navrhují, ale špatnou realizací nedosahují vždy zaručených vlastností. Proto tu byly aktualizovány podmínky pro jejich aplikaci, stejně jako požadavky na těsnění prostupů v požárně dělících konstrukcích.

Požárně bezpečnostní zařízení, kterými jsou např. elektrická požární signalizace, samočinné stabilní hasicí zařízení nebo zařízení pro odvod kouře a tepla musí být spolehlivá a spouštěna podle toho, k čemu je objekt využíván. Jejich součinnost i s jinými zařízeními řeší nově zpracovaná informativní příloha.

WORKSHOP: Kontroly staveb + doklad o stálosti vlastností stavebního výrobku

Workshop o dodržování projektovaných parametrů na stavbě, o tom, že autorský dozor je povinný jen u staveb investovaných z evropských dotací a také o tom, jak se provádí stavební dozor, který nedokáže všechny chyby při provádění stavby najít. Napříč profesemi se stále častěji usiluje o nezávislou kontrolu, která je v jiných zemích samozřejmostí.
Stavební zákon požaduje doklady na stálost vlastností vybraných stavebních výrobků, zabudovaných do staveb. Je mnoho nejasností v platnosti dokladů vydaných u nás i v jiných zemích a málo kdo také ví, jak má vypadat požadované prohlášení, kdo ho vydává, co musí obsahovat a jak dlouho platí.